Sargvere Keskus

Kultuur ühendab!

Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU

Sargvere Maakultuuri Edendamise Selts
PÕHIKIRI
I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Sargvere Maakultuuri Edendamise Selts, edaspidi nimetatud Sargvere MES on mittetulundusühinguna vabatahtlikkuse alusel 4. detsembril 1997.a. loodud heategevuslik ning kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik, mis tegutseb avalikes huvides demokraatia ja isefinantseerimise põhimõttel.

1.2. Sargvere MES-i eesmärk on kultuuritraditsioonide, külaelu ja talumajapidamise põhimõtete alalhoidmine ja arendamine ning nende teadvustamine ürituste ja turismiteenuste arendamise kaudu.

1.3. Sargvere MES teostab eesmärgiga seonduvat majandustegevust, mille tulemusel saadav tulu kasutatakse seltsi põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

1.4. Sargvere MES-i asukoht on Sargvere küla, Paide vald, Järvamaa.

1.5. Sargvere MES-i majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.6. Sargvere MES-il on oma sümboolika.

1.7. Sargvere MES on asutatud tähtajatult.

II EESMÄRGI SAAVUTAMINE

2. Eesmärgi täitmiseks Sargvere MES:

2.1. arendab koostööd omataoliste ühingute, omavalitsuste ja teiste juriidiliste iskutega;

2.2. korraldab eesmärgiga seonduvaid üritusi;

2.3. korraldab heategevusüritusi;

2.4. kaasab oma tegevusse ka mitteliikmeid;

2.5. loob kohalikku ajalugu kajastava muuseumi;

2.6. korraldab asjasthuvitatuile piirkonna ajalugu ja vaatamisväärsusi tutvustavaid ekskursioone, matku ja muid piirkonda tutvustavaid üritusi;

2.7. korraldab eesmärgiga seotud koolitusi, teabepäevi, reklaamüritusi;

2.8. koostab projekte tegevuse toetamiseks vahendite saamiseks;

2.9. arendab majandustegevust eesmärgi täitmiseks vajalike vahendite saamiseks;

III SARGVERE MES-i LIIKMESKOND

3.1. Sargvere MES-i liikmeks astumiseks esitatakse ühingu juhatusele kirjalik avaldus, milles kohustutakse täitma põhikirja ja tasuma liikmemaksu.

3.2. Sargvere MES-i liikmeks astuja tasub sisseastumis- ja liikmemaksu, mille suuruse määrab üldkoosolek.

3.3. Sargvere MES-i liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus ja teatab otsusest avaldajale kirjalikult hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul arvates avalduse esitamise kuupäevast.

3.4. Sargvere MES-i liikmest väljaastumiseks esitatakse juhatusele kirjalik avaldus. Liikmelisus lõpeb pärast kahe (2) kuu möödumist avalduse andmisest. Tasutud sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata.

3.5. Sargvere MES-i liikme võib seltsist välja arvata, kui:

3.5.1. liige on rikkunud põhikirja;

3.5.2. kui liige pole tasunud majandusaasta lõpuks liikmemaksu;

3.5.3. kui liige pole osalenud aasta jooksul ühelgi üldkoosolekul või seltsi poolt korraldatud üritusel;

3.5.4. kui liige on kahjustanud Sargvere MES-i mainet ja/või ei ole tegutsenud kooskõlas seltsi eesmärgiga.

3.6. Liikmest väljaarvamise otsustab juhatus, teatades vastava koosoleku toimumisest väljaarvatavale liikmele ette vähemalt kaks (2) nädalat enne koosoleku toimumist. Väljaarvamine on otsustatud, kui selle poolt hääletavad 2/3 kohalolnud juhatuse liikmetest, kuid ei hääleta väljaarvatav liige või tema esindaja.

IV LIIKME KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

4.1. Sargvere MES-i liige on kohustatud:

4.1.1. tegutsema kooskõlas seltsi eesmärgiga;

4.1.2. täitma seltsi põhikirja ja organite otsuseid;

4.1.3. osalema üldkoosolekutel ja seltsi organitesse valimisel nende organite töös;

4.1.4. pidama kinni põhikirjast;

4.1.5. tasuma tähtaegselt liikmemaksu;

4.1.6. liikmete arvestuse pidamiseks teatama juhatusele oma elukoha/asukoha muudatustest hiljemalt ühe kuu jooksul pärast muudatuse tegemist;

4.1.7. kasutama heaperemehelikult seltsi vara ning hoidma kõrgel seltsi au ja mainet;

4.1.8. täitma sõlmitud kokkuleppeid.

4.2. Sargvere MES-i liikmel on õigus:

4.2.1. osaleda seltsi tegevuses eesmärgi saavutamiseks;

4.2.2. osaleda üldkoosolekul ning valida ja olla valitud ühingu organitesse;

4.2.3. esitada arupärimisi ja ettepanekuid seltsi valitavate organite tegevuse kohta;

4.2.4. teha ettepanekuid seltsi tegevuse arendamiseks ja tõhustamiseks;

4.2.5. kasutada üldkoosoleku poolt kehtestatud tingimustel ühingu vara;

4.2.6. lahkuda ühingu liikmeskonnast.

V SARGVERE MES-i JUHTIMINE

5.1. Sargvere MES-i kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, millest osavõtmisel on igal liikmel üks hääl

5.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

5.2.1. põhikirja ja eesmärkide muutmine;

5.2.2. seltsi jagunemise, ühinemise või lõpetamise otsustamine;

5.2.3 juhatuse liikmete määramine;

5.2.4. revidendi määramine;

5.2.5. liikmetele sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra määramine;

5.2.6. seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigusega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nendeks tehinguteks;

5.2.7. majandusaasta aruande ja tegevusaruande kinnitamine;

5.2.8. tegevuskava ja eelarve kinnitamine;

5.2.9. liitudesse ühinemise ja lahkumise otsustamine;

5.2.10. muude küsimuste otsustamine, mis seaduse või põhikirjaga ei ole antud teiste ühingu organite pädevusse.

5.3. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

5.4. Põhikirja muutmise otsustamisel on otsus vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 koosolekust osavõtnud liikmetest. Sargvere MES-i eesmärgi muutmiseks peab olema 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

5.5. Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas. Erakorraline üldkoosolek, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates 1/10 liikmetest, kutsutakse kokku 10 päeva jooksul.

5.6. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus teatades sellest liikmetele ette kirjalikult vähemalt seitse (7) kalendripäeva.

5.7. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 liikmetest.

5.8. Kui üldkoosolek ei ole käesoleva põhikirja p. 5.7. sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul osalenud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks liiget.

5.9. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Üldkoosolekut juhatab juhatuse liige.

VI SARGVERE MES-i JUHATUS

6.1. Sargvere MES-i juhatusel on 3 kuni 7 liiget.

6.2. Juhatuse ühel liikmel on õigus esindada Sargvere MES-i üksi kõigis õigustoimingutes.

6.3. Juhatus määratakse 3 (kolmeks) aastaks.

6.4. Juhatuse liikme võib igal ajal tagasi kutsuda, kui ta on oma kohustused jätnud olulisel määral täitmata, kui ta on kahjustanud Sargvere MES-i mainet või mõnel muul mõjuval põhjusel.

6.5. Juhatus otsustab kõik seltsi tegevusse puutuvad küsimused (v.a. üldkoosoleku pädevusse kuuluvad):

6.5.1. liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;

6.5.2. Sargvere MES-i tegevusega seotud jooksvad küsimused.

6.6. Juhatuse koosoleku kutsub kokku esimees.

6.7. Juhatus saab vastu võtta otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

6.8. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik juhatuse koosolekul osalenud liikmete lihthäälteenamus. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks juhatuse esimehe hääl.

6.9. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirjanõuete rikkumisega, samuti kohustuste mittenõuetekohase täitmise või täitmata jätmisega ühingule tekitatud kahju eest solidaarselt.

VII RAAMATUPIDAMINE, VARAD

7.1. Sargvere MES-i raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamisseadusele.

7.2. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab selle kinnitamiseks üldkoosolekule kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

7.3. Ühingu tegevust kontrollib revident, kes määratakse üldkoosoleku poolt. Revident esitab oma arvamuse üldkoosolekule p. 7.2. sätestatud tähtaja jooksul.

7.4. Ühingu vahendid ja vara moodustub:

7.4.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;

7.4.2. ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest üritustest saadavast tulust;

7.4.3. projektidest ja tehingutest laekuvatest vahenditest.

7.5. Sargvere MES-i vara ja vahendeid võib anda ajutiseks kasutamiseks ühingu liikmetele. Sargvere MES ei kanna varalist vastutust oma liikmete kohustuste eest, liikmed ei kanna vastutust seltsi kohustuste eest.

7.6. Sargvere MES ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma liikmetele ega nende sugulastele või hõimlastele.

VIII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LÕPETAMINE

8.1. Sargvere MES-i ühinemine, jagunemine või lõpetamine toimub seadusega ettenähtud korras.

8.2. Sargvere MES-i lõpetamisel toimub selle likvideerimismenetlus. Likvideerijad määrab üldkoosolek. Sundlõpetamise puhul määrab likvideerijad kohus.

8.3. Sargvere MESi tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühenduste ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, s.h. riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

Käesolev põhikiri on kinnitatud üldkoosoleku otsusega 28.06.2007.a.

Eesti mittetulundusühingute seadus – https://www.riigiteataja.ee/akt/693592